คำนวณความสูง

กรุณาใส่ข้อมูลของคุณ เพื่อคำนวณความสูงเฉลี่ย

cm.

cm.

 
หมายเหตุ

ทั้งนี้เราสามารถจะบวกเพิ่มจากค่าพันธุกรรมได้อีก 10 – 15 cm. คือ ถ้าความสูงพันธุกรรมเท่ากับ 171.5 + 10 = 181.5 cm. หรือ 171.5 + 15 = 186.5 cm. ต้องดูจากกราฟการเจริญเติบโตในปัจจุบันว่า อยู่ในแสตนดารค์ค่อนไปทางสูง

กราฟการเจริณเติบโต